Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky  SCANDALSHOP ve smyslu zákona o elektronickém obchodu

Před použitím této webové stránky si prosímе pečlivě přečtěte tyto Všeobecné podmínky. Pokud používáte tuto webovou stránku, má se za to, že jste přijal/a a souhlasíte s těmito  Všeobecnými podmínkami.

Tyto VŠEOBECNÉ PODMÍNKY upravují vztah mezi SEVEN INTERNATIONAL s.r.o jako vlastníkem domény www.scandal-shop.cz na straně jedné a Uživateli elektronických (internetových) stránek a služeb umístěných na doméně www.scandal-shop.cz a jejích subdoménách. (nazývané zkráceně Stránka), jakož i vztahy s nimi, když využívají informační a obchodní služby nabízené společností SEVEN INTERNATIONAL s.r.o (nazývané krátké služby).

SEVEN INTERNATIONAL s.r.o; e-mail: info@scandal-shop.cz

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky zavazují všechny uživatele, kteří se zaregistrují na stránce https://scandal-shop.cz

OBSAH:

1. Podmínky používání stránky

2. Registrace na webu

3. Ochrana osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů

4. Autorská práva a související omezení

5. Prezentované zboží a služby

6. Uzavření smlouvy o koupi zboží a služeb

7. Dodání zakoupeného zboží a služeb

8. Dodací lhůta

9. Místo dodání

10. Cena dodání

11. Převzetí zboží

12. Platba za zakoupené zboží a služby

13. Odmítnutí zakoupeného zboží

14. Soubory cookie a remarketing

15. Další

1. Podmínky používání stránky

Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že informační služby a Stránka jsou poskytovány „ve formě, v jaké jsou zveřejněny“. Uživatel rozumí a souhlasí s tím, že www.scandal-shop.cz nenese odpovědnost za:

Přesnost zveřejněných informací;

Včasné poskytnutí informací o dokončených objednávkách Uživatelům, dotazy a komentáře k produktům, jakož i informace o nedostupných produktech;

Za škody a/nebo ušlý zisk a jiné ztráty jakéhokoli druhu a výše, ke kterým došlo poté, v důsledku nebo v důsledku používání Stránky;

Nemožnost používat webovou stránku z důvodu technických problémů, prevence, rozhodnutí administrátora atd.

V případě, že používání této Stránky nebo materiálů z nich způsobí škody, které vyžadují opravu nebo opravu zařízení nebo informací, přebírá Uživatel veškerou odpovědnost a veškeré náklady, spojené s odstraněním škod.

Uživatel je informován a prohlašuje svůj souhlas s tím, že některé zboží, zveřejněné na Stránce nemusí být dostupné, když si objednává prostřednictvím on-line nákupního systému.

2. Registrace na webu

Registrací na Stránce uživatel souhlasí a prohlašuje, že při vyplňování registračního formuláře uvede pravdivé, přesné, aktuální a úplné údaje. V případě, že Uživatel uvede nesprávné, nepřesné, neaktuální nebo neúplné informace, má www.scandal-shop.cz právo uzavřít a/nebo smazat informace o jeho uživatelském účtu a odepřít mu další přístup k části nebo všem jeho službám. Uživatel souhlasí s tím, že www.scandal-shop.cz nenese odpovědnost za nesprávnou a/nebo nesprávně provedenou objednávku učiněnou v souvislosti s nesprávnými/nepřesnými informacemi obdrženými od uživatele.

3. Ochrana osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů

Všechny podmínky, týkající se používání osobních údajů uživatelů www.scandal-shop.cz jsou upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na webové stránce.

Podle zákona o ochraně osobních údajů má uživatel právo na přístup ke svým osobním údajům, které zadal a/nebo se stanou dostupnými na www.scandal-shop.cz při používání stránky, jakož i pro účely provádění oprav poskytnuté Osobní údaje. V případě, že uživatel zadal objednávku a nepožádal o včasnou opravu údajů s poskytnutými osobními údaji, v důsledku čehož www.scandal-shop.cz chybně provedla objednávku požadovanou uživatelem, www.scandal-shop nenese jakoukoli odpovědnost za nepřesnost provedené objednávky a veškeré škody jdou k tíži uživatele.

Veškeré osobní údaje dobrovolně poskytnuté Uživatelem a další údaje nezbytné k jeho identifikaci v procesu používání Stránky jsou uchovávány, zpracovávány a používány www.scandal-shop.cz pro účely poskytování služeb, nabízených prostřednictvím Stránky.

www.scandal-shop.cz oznamuje a výslovně prohlašuje Uživateli, že Osobní údaje poskytnuté Uživatelem nejsou poskytovány třetím stranám pro reklamní a propagační účely.

www.scandal-shop si vyhrazuje právo použít IP adresy a další údaje Uživatelů k odhalení jejich identity v případech, kdy je to nezbytné v souladu se zákonem, právními postupy a/nebo pro zajištění souladu s těmito Všeobecnými podmínkami.

Uživatel souhlasí s tím, aby jím deklarované osobní údaje poskytl www.scandal-shop.cz společnosti DSK BANK AS, je-li to nezbytné a v souvislosti se způsobem platby zvoleným uživatelem u DSK BANKA.

4. Autorská práva a související omezení

www.scandal-shop.cz uděluje uživatelům právo používat všechny služby, uvedené na stránce pouze pro osobní neziskové účely a za předpokladu, že autorská práva www.scandal-shop.cz nebo třetích stran přímo souvisejí nebo nepřímo s materiály webové stránce. Je výslovně zakázáno kopírovat, veřejně distribuovat nebo distribuovat materiály zveřejněné na této stránce za jakýmkoli účelem Uživateli. Použití materiálů zveřejněných na této internetové stránce na jiných stránkách je zakázáno a porušovatelé podléhají sankcím v souladu s ustanoveními zákona o autorských právech a souvisejících právech.

www.scandal-shop.cz si vyhrazuje právo postoupit práva na zveřejnění materiálů a dalších informací, zveřejněných na webové stránce třetím stranám v případě dodatečně uzavřené smlouvy písemně, upravující právní vztah mezi www.scandal-shop.cz a osobou, která informace zveřejňuje.

 

Při nákupu produktu, podléhajícího autorským právům a/nebo patentovým právům, neposkytuje scandal-shop.cz žádná další práva na použití a distribuci, s výjimkou výslovně uvedených práv a/nebo licencí od výrobce/distributora produktu.

Veškeré zboží a služby poskytované www.scandal-shop.cz, které požívají ochrany podle Zákona o autorských právech a souvisejících právech, jsou uživatelům poskytovány v originální podobě, obalu a nositeli bez jakéhokoli vlivu www.scandal-shop.cz a v souladu s distribucí práva, udělená výrobci a/nebo distributory pro Českou republiku.

Odkazy, uvedené na webové stránce www.scandal-shop.cz na stránky vlastněné třetími stranami, jsou publikovány výhradně pro pohodlí uživatelů. Při použití takového odkazu uživatelé nevyužívají službu poskytovanou www.scandal-shop.cz a s ohledem na použití odkazu mimo stránky www.scandal-shop.cz se nevztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky.

www.scandal-shop.cz nekontroluje výše uvedené stránky, které nejsou ve vlastnictví www.scandal-shop.cz, a nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich informace a/nebo obsah.

5. Prezentované zboží a služby na Stránce

Informace o zboží na Stránce jsou rozděleny do typů skupin a podskupin;

 

Stránka (odkaz) ke každé položce, uvedené na Stránce, poskytuje informace o ceně, hlavních charakteristikách produktu a další informace, které mají uživatelům pomoci při informovaném výběru produktu při nákupu produktu.

www.scandal-shop.cz si vyhrazuje právo zveřejnit jména, modely a další informace o zboží v angličtině, pokud:

 

a) existuje nebezpečí překladu a ztráty cenných informací o vlastnostech zboží;

b) v češtině neexistuje žádná obecně uznávaná jednoznačná terminologie;

c) samotný produkt je nosičem informací v angličtině.

Všechny ceny, uvedené na webové stránce, jsou v českých korunách a zahrnují DPH. V případě, že má produkt více modifikací, jsou na stránce uvedeny ceny za každou z modifikací.

www.scandal-shop.cz má právo kdykoli a bez upozornění provést změny ve zveřejněných produktech, službách, cenách a dalších vlastnostech zboží a Uživatelé jsou o těchto změnách považováni ode dne zveřejnění informováni. Informace o některých publikovaných produktech nemusí být aktualizovány, ale ve všech případech budou uživatelé upozorněni v případě objednávky, zadané na Stránce online nákupním formulářem před jejich doručením na neaktuální informace na Stránce, související s objednanými produkty. Některé informace, zveřejněné na Stránce, se mohou týkat produktů, služeb nebo programů, které nejsou nabízeny a nejsou aktuálně dostupné, za což se předem omlouváme.

 

6. Uzavření smlouvy o koupi zboží a služeb

Uživatel má právo objednávat veškeré zboží a služby uvedené na Stránce na www.scandal-shop.cz. Při zadávání objednávky má Uživatel právo zvolit si druh zboží a jeho množství, způsob a podmínky dodání, dle možností nabízených na Stránce.

 

Kdykoli před konečným potvrzením Objednávky vyplněním formuláře pro on-line nákup má Uživatel právo provést změny ve vybraném zboží a službách.

Zadáním objednávky na Stránce vstupuje Uživatel do smluvního vztahu se SCANDALSHOP, týkajícího se konkrétní objednávky a upraveného těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Objednávka je považována za dokončenou po obdržení potvrzení objednávky od našeho zástupce, postřednictvím kontaktů uvedených uživatelem. Kliknutím tlačítkem "OBJEDNAT" neuzavíráte se společností smlouvu, ale pouze prohlašujete, že máte zájem zboží převzít na adresu.Smlouva se považuje za uzavřenou až zaplacením položky. V tomto smyslu tlačítkem „OBJEDNAT“ zboží nekoupíte, dokud za něj nezaplatíte.

Společnost není povinna odpovídat na online zprávy, přijaté od zákazníků ve stanovené lhůtě. V případě nedostupnosti zboží informujeme zákazníky osobně telefonicky nebo e-mailem. V případě, že se nám nedaří zákazníka telefonicky kontaktovat (nezvedá nebo telefonní číslo není správné) je objednávka do 3 pracovních dnů stornována. Objednávku lze znovu objednat poté, co zákazník kontaktuje online oddělení SCANDALSHOP pro upřesnění.

DŮLEŽITÉ! V souvislosti s optimalizací pracovního procesu a nákladů společnosti - přestáváme zákazníkům zasílat zboží se 3 po sobě jdoucími nevyžádanými zásilkami nebo odmítnutými kurýrem. Za každou vaši zásilku, kterou nemůžete převzít, platíme náklady na dopravu a pokud nemůžete převzít – můžete nás kontaktovat, abychom ji přesměrovali na jiného zákazníka. Kurýr nám vrací všechny zásilky do 5 dnů automaticky jako nevyžádané. Zákazníkům, kteří mají 3 po sobě jdoucí vrácení objednaného zboží online, přestáváme zasílat zásilky (v souvislosti se zneužitím).

Konečná cena zboží nebo služby zahrnuje veškeré daně a poplatky!

www.scandal-shop.cz má právo změnit ceny, uvedené na webové stránce podle svého uvážení, kdykoli a bez povinnosti předem informovat uživatele. Uživatel je povinen zaplatit cenu, která byla uvedena na webové stránce při učinění objednávky, bez ohledu na to, zda je nižší nebo vyšší než aktualizovaná cena.

V případě technických chyb v informacích, zveřejněných na Stránce, v jejichž důsledku nelze objednávku provést, má www.scandal-shop.cz právo odmítnout provedení objednávky a nedluží Uživateli žádnou jinou náhradu, s výjimkou vrácení částek zaplacených a/nebo vložených uživatelem za zrušenou objednávku, pokud existuje.

7. Dodání zakoupeného zboží

Dodání objednaného zboží se uskutečňuje způsobem zvoleným Uživatelem a ve stanovených termínech při dodržení podmínek č. 103b ZOS.

8. Dodací lhůta

Dodání probíhá od 5 až 10 pracovních dnů. Po obdržení objednávky zástupce e-shopu www.scandal-shop.cz telefonicky nebo e-mailem kontaktuje zákazníka, potvrdí úspěšné přijetí objednávky, upřesní podrobnosti o zboží a informace o jeho dodání. Objednávky, přijaté do 14:00 jsou zpracovány tentýž den a objednávky po 14:00 následující pracovní den. Objednávky, přijaté ve  nepracovních dnech nebo státních svátků jsou zpracovány první pracovní den poté. Potvrzená a zpracovaná objednávka je zaslána na vámi uvedenou adresu přepravcem „GLS“. Dodání zboží se neprovádějí ve nepracovních dnech a státních svátků.Ve všech případech může dojít ke zpoždění v uvedených dodacích lhůtách, na což budete včas upozorněni naším zástupcem.

Při učinění objednávky v e-shopu si všimnete prázdného pole „Komentář k objednávce“. V tomto poli máte možnost zadat vhodný den pro doručení a pokud to bude z naší strany možné, přizpůsobíme doručení vašim přáním, na které budete náším zástupcem včas upozorněn/a.

www.scandal-shop.cz nenese odpovědnost za zpoždění v případě, že zpoždění je způsobeno vinou kurýra, provádějícího doručení a/nebo okolnostmi, které www.scandal-shop.cz nemůže ovlivnit.

Objednávku může obchodník zrušit za následujících okolností:

A) V případě, že vinou Uživatele nebude možné více než třikrát dohodnout termín dodání, objednávka se ruší. Nemožnost sjednání doručení může být vyjádřena neuskutečněným telefonickým hovorem na telefonním čísle/číslech, zadaných Uživatelem, neschopností zaměstnance „Obchodníků“ nabídnout termín dodání a dalšími.

B) v případě více než 30 kalendářních dnů odložení doručení ze strany Uživatele, či

Žádost o předběžný odklad lze podat, tak e-mailem: info@scandal-shop.cz V případě nedodržení výše uvedeného termínu platí obecná pravidla pro storno objednávek. * Zaviněné nedostavení se ke sjednanému datu ze strany spotřebitele automaticky vede k narůstání nákladů na dopravu (ve výši 190 kč) pro následné dodatečné dohodnuté dodávky. V případě tří doručení na adresu zákazníka a zaviněného nepřevzatého zboží spotřebitelem je objednávka stornována.

* Za vinné nedostavení se /nepřevzetí/ se považuje: nedostavení se, které není předem oznámeno nebo je uvedeno v den sjednaného termínu dodání bez vážného objektivního důvodu nebo vyšší moci /záplava, požár, zemětřesení, smrt osoby, její příbuzní nebo člena rodiny

9. Místo dodání

Dodání se provádí na adresu, určenou uživatelem.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout nebo změnit místo dodání objednaného zboží při splnění následujících podmínek:

Objektivní nemožnost dodávky v místech s nevybudovanou nebo nevhodnou silniční infrastrukturou.

Nezpevněné cesty, úzké cesty, jejichž průjezd je nebezpečný pro celistvost nákladu nebo vozidla nebo pro zdraví přepravce a další.

Oblasti se zvýšenou kriminalitou nebo nezastavěná předměstí.

V případě změny místa dodání se Obchodník zavazuje předem upozornit zákazníka na existenci skutečností, které mu brání, a dohodnout se na jiném místě odběru, možném a příznivém pro obě strany.

10. Cena dodání

Cena dopravy je uvedena v "dodacích podmínkách" a je automaticky započítána do hodnoty objednávky. U objednávek nad 4500 kč hradí náklady na doručení e-shop www.scandal-shop.cz

11. Převzetí zboží

Při převzetí zboží by mělo být Uživatelem a/nebo jím pověřenou osobou pečlivě zkontrolováno. V případě zjištění při prohlídce vnějších viditelných vad - možných poškození nebo jiných poškození, zjištěných bezprostředně po dodání, by měl uživatel škody neprodleně oznámit e-mailem: info@scandal-shop.cz

Po převzetí zásilky Uživatelem bez připomínek jsou veškeré nároky na vnější viditelné vady neopodstatněné a jako takové by neměly být uspokojeny. V případě, že nebude zástupce z oddělení On-line neprodleně upozorněn  nebo e-mail: info@scandal-shop.cz, ztrácí Uživatel právo zjištěné vnější viditelné vady uvést v souladu s kupní smlouvou.

V případech, kdy konkrétní termíny a časy dodání písemně stanoví www.scandal-shop.cz, je prohlášení závazné. Pokud je při podání žádosti uvedena nesprávná nebo chybná adresa, kontaktní osoba a/nebo telefonní číslo, www.scandal-shop.cz nenese odpovědnost za nesprávné provedení objednávky z důvodu nesprávných údajů zadaných Uživatelem.

V případě, že Uživatel nebude zastižen ve lhůtě pro doručení na jím uvedenou adresu a/nebo nebude poskytnut přístup k doručovací adrese, je www.scandal-shop.cz zproštěn povinnosti dodat objednané zboží a Uživatel ztrácí své práva na jeho objednávku na dodání zboží.

Pokud dodané zboží zjevně neodpovídá tomu, které si uživatel objednal ke koupi a lze to zjistit prostou kontrolou dodaného zboží, má uživatel právo požadovat výměnu dodaného zboží za zboží, odpovídající jeho žádost o koupi  zboží 24 hodin od upozornění na takovou žádost spolupracovníkovi z oddělení On-line e-mailu: info@scandal-shop.cz,

www.scandal-shop.cz si vyhrazuje právo změnit subdodavatele,provádějícího dodručení zboží, aniž by byla povinna předem informovat uživatele, pokud to neodráží způsob a termín dodání.

 

12. Platba za zakoupené zboží a služby

Při objednávání zboží a služeb ze stránky je uživatel povinen uvést jeden z následujících způsobů platby:

Platba při převzetí objednávky:

Spotřebitel je povinen uhradit celkovou částku za veškeré zboží a služby, část své objednávky při dodání, zástupci / subdodavateli provádějícímu dodávku. Platbu lze provést v hotovosti nebo kartou.

Platba bankovním převodem:

Při platbě bankou vloží Uživatel částku, rovnající se hodnotě objednaného zboží na bankovní účet SEVEN INTERNATIONAL s.r.o, uvedený ve vygenerované faktuře a až poté, co je záloha potvrzena jako přijatá a na bankovní účet je připsána příslušná částka, www.scandal-shop.cz se zavazuje dodat objednané zboží a služby.

Platba debetní / kreditní kartou:

Při platbě debetní / kreditní kartou uživatel vloží částku, rovnající se hodnotě objednaného zboží dle potvrzené objednávky prostřednictvím virtuálního POS terminálu a teprve po potvrzení vkladové transakce se www.scandal-shop.cz zavazuje dodat objednaného zboží a služeb.

13. Odmítnutí zakoupeného zboží

Spotřebitel má právo odmítnout a požadovat vrácení objednaného a zakoupeného zboží do 14 (čtrnácti) dnů od obdržení zboží na dodací adresu, v případě, že:

13.1 Zboží nemá žádné stopy použivání - zboží nesmí být použito/nošené, vyprané a/nebo žehlené, bez zápachu, bez stop ličidla, neroztrhané / poškrábané

13.2 Zboží musí mít zachovalý obchodní vzhled a musí být s originálním obalem * a štítky (bez jejich odstranění!).

Vyřízení žádosti o vrácení zboží:

Jakmile vrácenou zásilku obdržíme, pečlivě ji zkontrolujeme, abychom se ujistili, že splňuje požadavky na vrácení (nenošená, vypraná nebo vyžehlená, stejně jako s původním obalem a štítky atd.). Poté do 14 pracovních dnů vrátíme jeho hodnotu (bez hodnoty dodání) bankovním převodem na vámi uvedený IBAN ve formuláři pro výměnu a vrácení. Otevírámě všechny zásilky před vrácení pěněz.

Produkty musí odpovídat stavu, v jakém byly spotřebitelem přijaty. Produkty, které nesplňují tyto podmínky dle „Zákona o ochraně spotřebitele“, nepodléhají vrácení ani odmítnutí.

Neakceptujeme reklamace vad, vzniklých nesprávným a nedůsledným používáním návodu výrobce a zacházením s výrobky.

Spodní prádlo a plavky – bikiny, boxerky, tanga, slipy, body a další výrobky charakterizované jako spodní prádlo – nepodléhají vrácení a výměně – z hygienických důvodů.

Při vrácení zakoupeného zboží náklady na dopravu  jsou na straně zákazníka a neuhradí se.

Obchodník má právo odmítnout vrácení produktu v souladu s platnými právními legislativy.

V případě tovární vady, která je zjištěna při převzetí produktu jej zákazník vrátí na náklady obchodu a se zašle jiný produkt dle požadavku. V tomto případě nese náklady na dopravu obchodník.

* Pokud si spotřebitel neuchoval originální obal, měl by zboží pro přepravu zabalit, aby bylo uchováno, doporučuje se, aby obal odpovídal hmotnosti a obsahu zboží. Každý balíček musí být bezpečně uzavřen. Pro spolehlivé zabalení vyžaduje praxe použití minimálně 2 různých komponentů (nylon, stretch fólie a/nebo lepicí páska, kurýrní obálka), protože riziko ztráty/zranění zboží jde na náklady spotřebitele až do jeho převzetí ve skladu / zaměstnancem / obchodníkem.

V případě, že do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení uživatel částečně nebo úplně odmítne zakoupené zboží, www.scandal-shop.cz se zavazuje vrátit částečně nebo úplně částku vloženou za jeho nákup. V případě, že Uživatel neuplatní své právo odmítnout zakoupené zboží nebo služby ve výše uvedené lhůtě, www.scandal-shop.cz automaticky přemění zálohu na úhradu hodnoty objednaného zboží nebo služby.

13.3 Co je nutno udělat, abyste mohli vrátit produkt zakoupený na www.scandal-shop.cz:

- Dodržujte pravidla podle bodů 13.1 a 13.2

- Než produkt vrátíte, musíte o to požádat, co nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře info@scandal-shop.cz

- Vyplňte správně Reklamační formulář

Vrácení produktu musí být provedeno prostřednictvím České pošty.

- Náklady na doručení jsou na straně zákazníka, neplatí se na dobírku.

- V obálce/balíku musí zásilka (položky) cestovat společně se správně vyplněným „FORMULÁŽ PRO VRÁCENÍ PRODUKTU“.

Částka za objednané zboží (bez částky, kterou jste zaplatil/a za doručení při přijetí vaší objednávky) bude uhrazena nejpozději do 14 kalendářních dnů na bankovní účet, který jste nám uvedli při vyplnění Reklamačního formuláře.

13.4 Případy, kdy není povoleno vrátit produkt:

- Pokud nejsou splněny všechny pokyny v bodech 13.1 a 13.2

- Pokud vracíte produkt/produkty na dobírku

- Pokud vracíte produkt /y prostřednictvím jiné dopravce

www.scandal-shop.cz si v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele (ZOP) vyhrazuje právo odmítnout vrácení produktu.

  SCANDALSHOP

ul. Ivan Troyanski 9, magazin 1-3

Vazrazhdane I

Varna 9020

Bulharsko

14. Soubory cookie a remarketing

Při procházení www.scandal-shop.cz budou do vašeho prohlížeče přidány reklamní soubory cookie, abychom lépe porozuměli tomu, co vás zajímá. Pro více informací si můžete přečíst Zásady používání souborů cookie, zveřejněné na webu.

15. Ostatní

Obchodník má právo jednostranně změnit všechny podmínky, uvedené na stránkách www.scandal-shop.cz, přičemž změny nabývají účinnosti dnem jejich aktualizace pouze pro budoucí zákazníky. Pro aktuální smlouvy platí v době jejich vygenerování aktuální verze Všeobecných podmínek.

V případě změny stávajících smluv platí pravidla čl. 147b ZOS

Vstoupila v platnost dnem 03.09.2018.